تقويت املاي دانش آموزان كلاس اول ابتدايي

 

چند راه  براي تقويت املاي كلاس اولي ها

 

يك بارمتن رابراي دانش آموز بخوانيد. يك بارهم خود او بخواند. سپس براي او ازهمان متن املابگوييد.

      كلماتي راكه درنوشتن آن هامشكل دارد برايش صداكشي كنيد ياخودش صداكشي كند، بعد بنويسد.

       مي توانيدكلمات جديد هر درس را روي كارت هاي مقوائي يا كاغذي به ابعاد 7*10 سانتي متر برايش بنويسيد ،سپس ابتدا كارت رابه اونشان دهيد تا بخواند  بعدكارت را برگردانيد و از او بخواهيد  تا بنويسد.

       باتركيب حروف صامت ومصوت  ،كلمه سازي كرده وسپس با همان كلمه جمله بنويسد.(  مصوت ها شامل :   آ   ا-  اَ    َ     -   او       و   -   اُ     ُ    -   اِ     ِ   -   اي )  وصامت ها بقيه ي حروف الفبا هستند.

       مثال براي تمرين بالا:  بَ    :    بَرادَ ر  :    اَمين     با   ساسان   بَرادَر  اَست. 

       روي كارت شكل كلماتي راكه درنوشتن آنها مشكل دارد رابكشيد و دانش آموز را راهنمايي كنيد تا پشت كارت نام شكل را بنويسد. درصورتي كه نتوانست ازروش هاي بالا كمك بگيريد.

       همكاران واولياء گرامي دقت داشته باشيد كه هميشه  نوشتن خوب نتيجه ي خواندن خوب است ،پس براي نوشتن املا دانش آموزبايد حتماً متن راخوانده باشد .

 


 آموزش الفبا

 

پسرم ، دخترم- به تو ‹‹ آ ›› آموختم تا به روشني و رواني ‹‹ آب ›› روحت هميشه تابان باشد .
- و ‹‹ آ ›› آموختم تا ‹‹ آزادي ›› را بخواهي و به هيچ قيمت مفروشيش .
- و ‹‹ب ›› آموختم كه بگويمت فقط ‹‹ بندة ›› خدايي نه ‹‹ بردة ›› هيچ كس ديگر.
- به تو ‹‹ پ ›› آموختم كه ‹‹ پويا ›› باشي همة عمر و دمي از كاوش و اندوختن دانش درنماني .
- به تو ‹‹ د ›› آموختم تا ‹‹ دانا ›› شوي و در جهل نماني كه همة پريشانيها از جهالت است .
- به تو ‹‹ ر ›› آموختم كه از ‹‹ ريا ›› و رياكاري پرهيز نمايي صداقت و صفا را سرلوحة زندگيت قرار دهي .
- به تو ‹‹ ا ›› آموختم تا ‹‹ اسلام›› را نور بداني و با آن از تاريكيها بدر آيي و بسوي خورشيد روانه گردي .
- به تو ‹‹ ك ›› آموختم تا ‹‹ كار و كوشش ›› را بشناسي و همة عمر بوسيلة تلاش بازو و فكر روزگار را بگذراني .
- به تو ‹‹ م ›› آموختم تا ‹‹مهر و محبت ›› را در دلت جاي دهي .
- به تو ‹‹ و ›› آموختم تا بياموزي اين زيباترين كلمات يعني ‹‹ وطن ›› را .
- به تو ‹‹ اي ›› آموختم تا ‹‹ ايران ›› را خانة خود و با ارزشترين مكان در زمين بداني .
‹‹ و تو با الفباي آموختة پراكنده ، از من جدا مي شوي و بر من مجهول است كه از تركيب اين صداها چه كلمهاي مي سازي و از آن در كجا استفاده مي كني .››
-حال ميبينم كه با ‹‹ آ ›› ، «آتش» مي افروزي نه «آزادي و آزادگي» !
-
-حال ميبينم كه با ‹‹ س ›› سلاح مي سازي نه « سلامتي».
-حال ميبينم كه با ‹‹ ش ›› ، « شوري و شرنگ » مي سازي، نه « شيريني و شربت » در كام خلق!
-حال ميبينم كه با ‹‹ ع ›› همه را « عبد خويش » ميخواهي نه «عبدالله» ؟
-حال ميبينم كه با ‹‹ م›› ، « مكر وحيله » ميسازي نه « مهرورزي » .
بر سر آن دوراهي انتخاب و وادي سردرگمي به اين روزها بينديش واز هوش و توانت ياري بجو .
«شايد رمز رفتارم و پيام خاموشم از پس عشق و ايمان آشكارم تو را راهگشا باشد »
والسلام عليكم و رحمةا…

 


 

 

 


کلاس ها